Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy MICROPIXEL.PL , dostępny pod adresem

internetowym MICROPIXEL.PL, prowadzony
jest przez Jarosława Małkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Agencja Fotograficzna BANKFOTO, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 7542566049, REGON 160180110

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców
i określa zasady i tryb

zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba
fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub

zawodową.

2. Sprzedawca – osoba
fizyczna p
rowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Agencja Fotograficzna BANKFOTO, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
ds. gospodarki, NIP

7542566049, REGON 160180110.

3. Klient – każdy
podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która
korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep
internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.micropixel.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa
zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w
ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy

włącznie.

7. Regulamin
niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie
woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto
klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach
w Sklepie.

10. Formularz rejestracji
formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11. Formularz zamówienia
interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy
i płatności.

12. Koszyk – element
oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna
w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa
sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu –
umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Agencja Fotograficzna BANKFOTO
45-852 Opole, ul. Domańskiego 112A

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bankfoto.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 606 1421 31

4. Numer fax Sprzedawcy: brak

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  14194010763104857000000000

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą
w godzinach 8.00-18.00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu
Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo
zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w
funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób
trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą
techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania
Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w
asortymencie Sklepu możliwe

jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są
cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta
składa się cena za Produkt

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe), o

której Klient jest informowany na stronach Sklepu w
trakcie składania Zamówienia, w

tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową
Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie
usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena
obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie
oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej)
ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach
za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie
podana w Sklepie w

opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, nazwę firmy wraz z numerem NIP

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania
przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie

na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia
bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
rejestracji – wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam
i płacę” oraz

potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności
od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §
8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. pobranie zdjęcia online na podstawie przesłanego linku
do pobrania pliku

b. przesłanie zdjęcia na podany przez zamawiającego adres
e-mail.
Musi od jednak umożliwiać na odbieranie dużych ilości danych.

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem nie jest możliwy.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą
Formularza zamówienia w

Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany
w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która
zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą
otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem a

Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności
kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni
kalendarzowych od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie
zostanie anulowane.

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też
dostarczenia wszystkich

Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego

Sprzedawcy.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany
termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru
przez Klienta liczy się w

następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego

Sprzedawcy.

9. Dostawa Produktu odbywa się za pomocą przesyłanego
zamawiającemu przez sprzedawcę linku do zamówionego zdjęcia, bądź też na samego
pliku na wskazany adres e-mail.  

10. Elektroniczna dostawa zamówionych zdjęć do Klienta
jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta nie jest możliwy
ponieważ oferowane produkty ( zdjęcia) są produktem niematerialnym.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.    
Z uwagi na fakt, iż wszystkie oferowane produkty są wirtualne
i niematerialne, nie ma możliwości odstąpienia od umowy po jej zawarciu i akceptacji
zamówienia.

2.    
Klient klikając potwierdzam zamówienie, wyraża zgodę na
dostarczenie treści cyfrowych i przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich
dostarczeniem utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od
dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które
są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1
biegnie od dostawy

ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez

czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1
biegnie od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, jedynie przed dokonaniem
płatności, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do
zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia
na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe

Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć
również na

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz

załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta, jednak nie

jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta
drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany
przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
Umowę uważa się za

niezawartą..

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,
że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia
od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad

którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe
lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o

prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane
na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są zdjęcia – produkt niematerialny.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz
wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
towaru Klient ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w
kodeksie cywilnym. Jeżeli

Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają
odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą
elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
wady, okoliczności (w tym

datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,
oraz żądanie Klienta w

związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
niezwłocznie, a jeżeli

Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14
dni. Jeżeli Klientem jest

Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania
reklamacyjnego terminie 14

dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
wysyłać na adres

podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona
gwarancja, informacja o niej, a także

jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach
oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.
zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze
Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a

Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,
a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu
internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są
w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o
prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem
unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§ 14

Informacje dodatkowe

 

1. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych zdjęć (zdjęcia próbek
biologicznych) – Sprzedawca ma prawo odmowy sprzedaży materiału osobom prywatnym.
Na wszelkie pytania odpowiemy pod adresami wskazanymi na początku regulaminu.